POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Consell i Parlament d’Europa i de la LOPD 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, al seu Títol II i els seus articles, mitjançant el present document l’informa que les seves dades de caràcter personal es troben protegits per:

Identitat: FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITATINTEL·LECTUAL -ACELL-

NIF: G-08857542

Adreça postal: OLYMPE DE GOUGES, S/N 08035 BARCELONA

Telèfon: 93 318 39 44

Pàgina web: http://www.federacioacell.org/

Correu electrònic: administracio@federacioacell.org

Dades de contacte del DPD: dpd@grupqualia.com

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdores
 • Organització i informació d’activitats esportives i de lleure
 • Organització de competicions esportives
 • Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web http://www.federacioacell.org/ i de les nostres xarxes socials.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
 • Gestió de RRHH dels nostres treballadors i candidats.
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i béns

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.
La captació d’imatges de videovigilància es realitza sobre la base de l’interès legíti

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació comercial.
  • Es podran conservar les seves dades una vegada finalitzada tota relació contractual amb els intervinents durant un termini de cinc (5) anys per a complir obligacions legals, sense perjudici d’aquelles dades que hagin de conservar-se durant més temps per imposició legal i prescripció de les responsabilitats.
  • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat, sempre que procedeixi l’esmentada supressió.
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
 • Les imatges de es conservaran durant el període màxim de 30 dies

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL-, així com als tercers necessaris amb qui sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat

DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els seus drets?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recavades.
  • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
  • En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.Com pot exercir els drets?
   • Mitjançant un escrit dirigit a FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL-, GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 645 SOBREÀTIC (08010) BARCELONA
   • Mitjançant un escrit dirigit a FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- a l’adreça de correu electrònic: administracio@federacioacell.org.Quines vies de reclamació existeixen?Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

VERACITAT DE LES DADES

La informació que faciliti l’interessat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del mal que pugui causar a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- o a tercers per no facilitar dades autèntiques.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tractarem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Està prohibit facilitar dades a través d’aquest portal de persones menors de catorze (14) anys. Si alguna persona menor d’aquesta edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics responsables d’aquesta situació.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El titular del Lloc es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.

XARXES SOCIALS

La FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook, Instagram i Twitter, amb la finalitat principal de publicar els seus productes i serveis.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

La FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitar-los davant la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
-ACELL-, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic administracio@federacioacell.org d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només podrà satisfer-se amb relació amb aquella informació que es trobi sota el control de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL-, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina.

Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.

Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL-, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

La INTEL·LECTUAL -ACELL- realitzarà les següents actuacions:

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT • Accés a la informació pública del perfil.

 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació i continguts exclusivament relacionats amb les activitats de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITATINTEL·LECTUAL -ACELL-.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.PublicacionsL’usuari, una vegada unit a la pàgina de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL-, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

  La FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

  L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

  Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL-, però sí que romandran a la Xarxa Social.

  Concursos i promocions

  La FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

  La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

La FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- utilitzarà la Xarxa Social per a publicar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la/les Xarxa/es Social/s:

Facebook: Twitter: Instagram:

https://www.facebook.com/help/323540651073243/ https://twitter.com /privacy http://instagram.com/about/legal/privacy/#

Consentiment Cookies

Les cookies són importants per a tu, influeixen en la teva experiència de navegació, ens ajuden a protegir la teva privacitat i permeten realitzar les peticions que ens sol·licitis a través de la web. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a analitzar els nostres serveis i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències sobre la base d'un perfil elaborat amb els teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Si consents la seva instal·lació prem "Acceptar", o també pots configurar les teves preferències seleccionant les cookies que vulguis activar. Pots consultar la nostra política de cookies

Acceptar